ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в “ КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ” ЕООД  („Политика за поверителност“) ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ДАНИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДРУГИ АДМИНИСТРАТОРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 204444232, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цар Асен 19, ет. 1, наричано за краткост „КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ“ зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си, както и на лицата, чиито лични данни са предоставени от други администратори и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при предоставяне на счетоводни и консултантски услуги, вкл., но не само: Счетоводни и данъчни консултации, Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; Други консултантски услуги; Икономически анализи; Посредничество при сделки с недвижими имоти; строителство на жилищни и обществени сгради; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Търговско представителство и посредничество; Хотелиерски, Туристически и Ресторантьорски услуги след лиценз; Отдаване под наем на МПС, както и всякаква друга не забранена от закона търговска дейност в страната и в чужбина. Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ, в качеството си на социално отговорен администратор и обработващ лични данни зачита правата и законните интереси на субектите на данните във връзка с обработването им, като осъзнава и възприема, че Обработването на лични данни следва да е предназначено да служи на човечеството. Правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно принципа на пропорционалност. Настоящата политика за поверителност е съобразена с всички основни права и в нея се спазват свободите и принципите, признати от Хартата за основните права на Европейския съюз и Регламента.

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, и ще бъде достъпно в адреса на седалището на дружеството. Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва предлаганите услуги, предоставяни от КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ, включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа или мобилно приложение. Политиката за поверителност е приложима и за обработването на лични данни, предоставени от други администратори на КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ в качеството му на обработващ лични данни.

 1. Обработка и отговорност за личните Ви данни:

“КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цар Асен 19, ет. 1, наричано за краткост „КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ“ е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204444232, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика. КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. Бургас, ул. Цар Асен 19, ет. 1, тел.: 0893 893 003, e-mail: a.petrova@correctaccountbg.com.

 1. КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ обработва следните данни на описаното по долу правно основание и конкретни цели:

2.1. В зависимост от конкретните цели и основания КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ и клиента:

 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • три имена, ЕГН и рег. номер на пълномощно на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ;
 • данни по документ за самоличност;
 • данни, събирани при плащане, направено към КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ – банкова информация, събирана при плащане, направено към КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ;
 • данни за ползваните от Вас услуги от портфолиото на КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ;

Б) Данни, изготвени и генерирани от КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ в процеса на предоставяне на услугите:

 • географски данни, касаещи предоставяне на услугите;
 • при посещение на уебсайта ни https://correctaccountbg.com/ :

– кодът за статистика на Google Inc – google analytics обработва личните Ви данни съобразно политиката за поверителност на Google Inc, поместена на  https://policies.google.com/privacy#infocollect;

– кодът за статистика на Yandex обработва личните Ви данни съобразно политиката за поверителност на Yandex Metrica, поместена на  https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy;

 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, електронна поща, писма, информация за исканите и предоставени услуги, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • данни за предпочитаните от Вас услуги.

2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за счетоводни и консултантски услуги. КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за услуги; изпълнение на заявки за предоставяне на информация относно предоставяните услуги; разяснения за ползваните услуги, плащане на сметки и адресиране на оплакване/жалба. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – търговски обект, онлайн платформа, продажба от разстояние, обекти и телефонни оператори, представители и дистрибутори на услуги, електронна форма за контакт;
 • Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги или доставяни стоки;
 • Обем и вид клиентско потребление, следствие от Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ от измами и злоупотреби от трети лица; доставени и предстоящи услуги; стойност по фактура. Разяснение на фактури/месечни такси и предоставяне на справки за ползвани и прекратени услуги и доставени стоки;
 • Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговския обект, обслужване на отказ от сделка;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби; Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
 • Обработване на лични данни от името на клиента на негови работници, доставчици и други, за които той се явява администратор на лични данни, а КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ е обработващ лични данни.;
 • Плащане на сметки, разсрочване, опрощаване, отсрочване на дължими суми;
 • Проверка на възможност за предоставяне на услуга;
 • Осигуряване защита и сигурност на компютърната мрежа на КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ;

Б) В изпълнение на свои законови задължения, КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ обработва данните Ви за следните цели:

 • Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението на Услугите;
 • Указване на съдействие на държавните институции при осъществяване на данъчен контрол.
 • Предоставяне на информация за клиента и ползваните от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
 • Управление на предоставени съгласия;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълняване на задълженията, произтичащи от съответните нормативни актове;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства;
 • За удостоверяване на възраст в случай, че такава се изисква по закон.
 • Продажба на вземания от клиенти; предоставяне на информация за дълга на цесионера – договори, протоколи, месечни сметки/фактури;
 • Справки за продадени задължения по договори за цесия за целите на потвърждаване на прехвърлянето на вземанията;

В) КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни интереси:

 • Повишаване на качеството на услугите, предоставяни от предприятието.
 • Обработване на данните от Вашите сметки/фактури за други цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им и осигуряващи както достоверен анализ на наши продукти и услуги, така и оценка на тяхната полезност за потребителското търсене.
 • Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид – КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на продуктовата си гама от услуги и за подобряване на обслужването на клиентите;
 • Изчисляване броя на потребители, потребяващи конкретни услуги;

Г) КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ обработва съответните данни, предоставени със съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 • За участия в игри и томболи, организирани от КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ.
 • За получаване и/или предоставяне на информация/оферти/периодичен бюлетин за продукти и услуги, ако Вие сте изразили съгласие за получаване на такава информация.
 • Периодично получаване на информационен електронен бюлетин, съставен от предприятието.
 1. Категории лица, които получават достъп и обработват личните данни:

3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ – обработват личните Ви данни от името на КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

 • Лица, които по възлагане на КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Лица, предоставящи адвокатски услуги във връзка с извършване на вписвания в търговския регистър и друг вид процесуално представителства;
 • Агенции, събиращи неплатени клиентски задължения от името на КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ.
 • Лица, осъществяващи дейности, свързани със счетоводен одит;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в сферата на защита на личните данни.

3.2. Други администратори на лични данни, на които КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име Цесионери – страна по договори за цесия, с които КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ прехвърля (продава) Вашите непогасени задължения; Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, НАП, НОИ, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

3.3. Съвместни администратори на лични данни, които съвместно с КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ определят целите и средствата на обработване на личните Ви данни;

 1. Срок за съхранение на личните данни.

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

4.1 Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на Услуга, се съхраняват за срока на действие на договора, както и шест месеца след окончателното уреждате на всички финансови отношения между страните;

4.2 Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчен контрол, като примерно, но не само – фактури, дебитни известия, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи и др., се съхраняват поне 5 /пет/ години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

4.3 КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ може да съхранява някои от личните Ви данни за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

 1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

По отношение Вашите лични данни имате следните права:

5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка;

5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

 • същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
 • оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им;
 • обработването на данните е признато за незаконно;
 •  националното или европейското законодателство изискват това;

5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

 • при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим на КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ да провери точността на данните;
 • установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
 • желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;
 • при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му;

5.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

 • обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

5.6. да възразите пред КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ ще прекрати обработването им за посочената цел. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

5.7. по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие като заявите изричното си желание чрез търговската мрежа и каналите за комуникация с КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ.

5.8. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени. В случай, че изрично не е посочен конкретен начин, за да упражните правата си следва да подадете изрично писмено заявление във всеки един търговски обект на КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ.

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения на КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ. Непредоставянето на следните данни препятства възможността КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ да сключи договор с Вас:

 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес;
 • три имена и ЕГН и рег. номер на пълномощно на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ;
 • данни по документ за самоличност;
 • данни, събирани при плащане, направено към КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ – банкова информация, събирана при плащане, направено към КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ;
 1. Сигурност на обработването на лични данни:

При обработването на лични данни КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ предприема следните мерки за осигуряване на сигурността при обработването на лични данни:

 • Охрана на работните помещения в рамките на общата охрана на сградите.
 • Използване на СОТ за работните помещения.
 • Помещенията се заключват в извънработно време и достъпът до тях е регламентиран.
 • Документацията се съхранява в картотечен шкаф със собствено заключване.
 • Компютърните сървъри за база данни са на съвременно техническо ниво. Сървърния хардуер използва RAID технологии за дискова подсистема и оперативна памет с механизъм за откриване и корекции на грешки.
 • Извършва се периодично архивиране на личните данни.
 • За всички компютърни конфигурации, сървъри и комуникационни средства, от които зависи правилното поддържане на базите с лични данни, са осигурени непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS).
 • Използва се съвременна Desktop операционна система съобразно изискванията на ползвания приложен софтуер с инсталирани последни пакети за сигурност.
 • Използва се антивирусен софтуер с включено автоматично обновяване и постоянно сканиране.
 • Наличие на активирана защитна стена и деинсталирани комуникатори, осигуряващи достъп извън рамките на компютърната мрежа на „Корект Акаунт Консулт“ ЕООД и създаващи предпоставки за идентифициране на IP адрес на потребителя и за достъп на злонамерен софтуер и мобилен код до компютрите.
 • Забранено е използването на преносими лични носители на данни от служителите.
 • Всички магнито-оптични носители, преносима памет и външни твърди дискове, които се използват за запис на лични данни, се предават и съхраняват в шкаф, който се заключва.
 • Пренасянето на лични данни чрез интернет се осъществява чрез електронна поща, като задължително се осигурява криптиране на данните.
 • Всяка използвана компютърна конфигурация притежава парола за достъп.
 • Периодично се проверяват използваните компютърни конфигурации.
 • При ремонт на компютърна техника, на която се съхраняват лични данни, предоставянето й на сервизната организация се извършва без устройствата, на които се съхраняват лични данни.

 

Дата: 23.05.2018 г.

гр. Бургас