Често задавани въпроси

Индивидуалният ни подход на работа, комуникацията и обратната връзка, която поддържаме с клиентите, допринасят за бързото и своевременно разрешаване на всички казуси. Практичните решения и консултации, които получавате, ще подобрят и оптимизират финансово-счетоводната отчетност и документооборот, фирмената ви дейност като цяло.

Успехът на вашия бизнес до голяма степен зависи от избора на добър счетоводител. Тъй като счетоводната материя е доста сложна, подборът на правилния счетоводител може да се окаже нелека задача. Обичайно разбирате дали сте направили добър избор на по-късен етап.

Как да разпознаете добрия счетоводител?

Няма нужда да наемате служители и да обособявате отделен счетоводен отдел във вашата фирма, тъй като нашата счетоводна кантора ще работи за вас и успеха на вашия бизнес. Сигурни сме, че ще ви бъдем полезни, защото ние спазваме 5-те правила на успешния счетоводен отдел.

Много собственици на стартиращи или малки компании мислят, че не е необходимо да наемат счетоводител или че не могат да си го позволят. Други смятат, че всичко, което счетоводителят прави, е да попълни няколко формуляра в края на годината. В действителност счетоводителите умеят много повече и може сами да се убедите защо вашият бизнес се нуждае от счетоводител.

Ако все още не вярвате, че е най-добре да доверите счетоводната си отчетност на външен счетоводител, то следващите редове вероятно ще успеят да ви покажат кои са предимствата за вашата компания.

Ние разбираме, че имате притеснения, свързани с избора на счетоводител, в чиито ръце да поверите бизнеса си, но счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт предлага пълна прозрачност и професионализъм. Заявете вашата безплатна консултация днес и се уверете сами!

Повечето предприемачи изпитват затруднения в избора на вид търговец и в оформлението на изискваната документация за учредяването им. Ако не се чувствате уверени в себе си и не искате да поемате този риск, счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт може да ви съдейства за регистрирането на новата ви фирма.

Доверете се на нашия дългогодишен опит и професионализъм. Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт в Бургас предлага счетоводни услуги, включително и регистрация на фирми и администрирането им.

Преди да започнат своята дейност, най – често бъдещите предприемачи са поставени пред въпроса каква да бъде правната форма – дали да регистрират фирмата си като едноличен търговец /ЕТ/ или ЕООД. Преди да направите своя избор, нашият съвет е да обсъдите решението си съвместно с компетентен счетоводител и адвокат. Екипът на Корект Акаунт Консулт може да ви предложи отлични счетоводни услуги на конкурентни цени. Доверете ни се!

Задължение за регистрация по ЗДДС възниква за всяко данъчнозадължено лице, установено на територията на България, което за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е реализирало облагаем оборот 50 000 лева или повече. Оборотът представлява сумата на приходите от продажби. В ЗДДС е регламентирано какво включва облагаемия оборот.

В 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация по този закон. Ако оборотът е достигнат за по-малко от 2 последователни календарни месеца, заявлението за регистрация се подава в срок до 7 дни след достигането на оборота. След подаването на заявлението в НАП, се извършва проверка и регистрацията се извършва в срок от 14 дни след подаване на заявлението.

Всяка фирма, както и всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, ако желае, може доброволно да се регистрира по ЗДДС, без да е достигнало облагаемия оборот от 50 000 лева. Регистрацията преминава по същия ред като задължителната. Подава се заявление, след което данъчните органи извършват проверка и регистрация в 14-дневен срок.

За фирмата възниква задължение за регистрация по ЗДДС и в други случаи, например когато извършва услуги към фирми от Европейския съюз, а също и ако получава услуги от чуждестранни фирми, без оглед на тяхната стойност. Особеното в този случай е, че заявлението за регистрация се подава не по –късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем.

Задължителна регистрация по ЗДДС се извършва и ако фирмата е осъществила вътреобщностни придобивания на стоки за над 20 000 лева от фирми от Европейския съюз през една календарна година. 

В случай, че за вас е възникнало задължение за задължителна регистрация по ЗДДС, но по една или друга причина, сте пропуснали да направите това, то законът предвижда глоби и служебна регистрация. Глобата е в размер между 500 и 5 000 лева. Също така, ще трябва да платите сумата, която е трябвало да внесете като дължим данък, а също и лихвите за неговото забавено плащане.

След като се регистрирате по ЗДДС, то за вас ще възникне правото за ползване данъчен кредит за закупените услуги или стоки, които са пряко свързани с икономическата дейност на фирмата.

Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт може да ви спести усилия, време и средства. Свържете се с нас, за да си осигурите спокойствие и сигурност.

След регистрация по ЗДДС, за вас, най-общо възникват следните задължения:

1. За всеки данъчен период до 14-то число на месеца, следващ периода, за вас възниква задължение за подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с дневник за покупките и дневник за продажбите, както и да внесете дължимия данък.

2. Ако извършвате вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция, заедно със справката-декларация следва да подадете и VIES декларация.

3. Ако осъществяваната от вас вътреобщностна търговия със стоки е в годишни обеми, които стойностно превишават праговете за деклариране по чл. 4 от ЗСВТС, поотделно за всеки търговски поток – изпращания или пристигания, вие сте задължени да представяте в ТД на НАП декларации по системата ИНТРАСТАТ.

4. Следва да имате предвид, че справката-декларация и отчетните регистри се подават задължително по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Доверете ни се, за да сте сигурни, че ще изпълните всички задължения, които възникват след регистрация по ЗДДС.

Ако през отчетната година, вашата фирма не е осъществявала дейност, може да прочетете подробно какви задължения възникват за вас тук.

ПИК е 12-цифров код, притежателите на който получават безплатен достъп до някои електронни услуги в системата на НАП, без да е нужно да притежават електронен подпис:

1. Подаване на искане за издаване на документ

2. Справка за осигурителен доход – предоставя информация за това върху каква сума работодателят/ите внасят осигурителни вноски на съответния гражданин. 

3. Справка за активен трудов договор – съдържа информация за сключените и прекратените трудови договори, получена на базата на подадените от работодателите уведомления.

4. Справка за задължения за данъци и осигурителни вноски – съдържа информация за всички задължения за данъци и осигурителни вноски. 

5.Справка за извършени плащания и др.

Справките позволяват да проследите дали всички направени от вас плащания за данъци и осигурителни вноски са отразени в сметката ви, както и дали не сте пропуснали да погасите някое старо задължение. Също така, можете да следите за нередности в договорните отношения със своя работодател. Чрез ПИК можете да проверявате върху каква сума ви удържат и внасят осигурителните вноски, дали е обявен пред НАП трудовия ви договор и др. Можете и да поискате издаване на удостоверение или друг данъчно-осигурителен документ от НАП, като по този начин си спестявате посещение на място в приходната агенция. 

За да получите своя персонален код е необходимо:

1. Да попълните и подадете „Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП чрез ПИК“. Този документ е наличен както на хартиен носител в офисите на Агенцията в страната, така и в електронен вариант, на интернет страницата на НАП; 

2. Да подадете заявлението в компетентната териториална дирекция – лично или чрез упълномощено лице.

3. Ако подадете заявлението на място в компетентната ТД на НАП, ще получите своя персонален код веднага

Цената на нашите счетоводни услуги зависи много от вида на дейността, която развивате, от месечния документооборот, броя осигурени лица, степен на сложност на решаваните проблеми и други особености. Можете да ни изпратите запитване, за да получите индивидуална оферта.

Да, разбира се, че можете. Ще се радваме да се запознаем с вас и особеностите на вашия бизнес, защото ние вярваме, че всеки бизнес е специфичен и че всеки клиент е изправен пред различен въпрос или проблем. Част от нашата практика е индивидуалният подход към всеки клиент, отличната комуникация и обратната връзка, за да сме сигурни, че ще разрешим всеки казус бързо и своевременно. Заявете вашата безплатна консултация сега.

Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт предлага счетоводни услуги както в град Бургас, така и в цялата страна. Обслужването на фирми, регистрирани в други градове в България, се извършва по следния начин:

1. Сключва се договор за счетоводно обслужване, който се подписва и изпраща по куриер.

2. Плащането на счетоводната услуга се извършва по банков път.

3. Клиентът изпраща документите по куриер до адреса на счетоводната къща или сканирани на обозначения в договора за счетоводно обслужване имейл за кореспонденция.

4. След активиране на достъп до електронните услуги на НАП, всички данъчни и осигурителни декларации се подават онлайн.

5. При възникване на необходимост от комуникация със служители на НАП по повод проверки или ревизии, тя се осъществява от служители на счетоводната къща.

6. Изготвянето и подаването на документи за регистрация по ЗДДС се извършва онлайн.

7. При нужда от консултация за възникнали пред вас данъчно-счетоводни въпроси, служители на счетоводната кантора ще ви отговорят бързо и лесно по телефона или чрез имейл. 

Като собственик на ЕООД или ООД вие имате право да изберете как ще се осигурявате. По договор за управление (ДУК) или като Самоосигуряващо се лице. 

Свържете се с нас, за да получите по-конкретна информация за вашия индивидуален казус.

Заповядайте на среща при нас!