Прилагане на СИДДО

Процедурата, по която се прилагат данъчните облекчения за чуждестранни лица, предвидени във влезлите в сила спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), е регламентирана в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

За прилагане на СИДДО трябва да са изпълнени определени условия, които чуждестранното лице трябва да удостовери пред НАП, а именно, че:

 • е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО;
 • е притежател на дохода от източник в Република България;
 • не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с които съответният доход е действително свързан;
 • са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби.
 • За да се приложи СИДДО, чуждестранното лице или негов пълномощник трябва да подаде искане по образец пред НАП, към което се прилагат доказателства, че са налице основанията за прилагане на спогодбата.

Подаване на искането

Искането за прилагане на СИДДО и приложените към него документи се подават в териториалната дирекция по регистрацията на платеца на дохода или в дирекцията, където подлежи на регистрация.

Когато платецът не подлежи на регистрация, искането и приложените към него документи се подават в ТД на НАП София.

Опростена процедура

Когато платец начислява на чуждестранно лице доходи, подлежащи на облагане с данък при източника, с общ размер до 500 000 лв. на годишна база, искане за прилагане на СИДДО не се подава.

Когато се прилага опростеният ред, платецът на доходи е задължен да декларира до 31 март на следващата година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения. Декларирането се извършва чрез подаване на декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО в териториалната дирекция, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на доходите.

Към искането трябва да се приложат:

 • Удостоверение, че получателят на дохода е местно лице по смисъла на конкретната СИДДО за съответната година/години, през която/които е реализиран дохода;
 • Декларация, от бенефициента по спогодбата, че е действителен получател на дохода и последният не е реализиран чрез място на стопанска дейност в България;
 • Удостоверение от компетентните органи на другата държава, доказващо представителната власт на лицето/лицата подписали горната декларация (най-често това е извлечение от търговския регистър на съответната държава);
 • Договор, фактури и други документи доказващи естеството и размера на дохода;
 • Справка от счетоводните регистри на платеца, доказваща че доходът е начислен;
 • Друга информация и писмени обяснения, в случай че бъдат поискани от органите на НАП).

Срокът за получаване на становище за прилагане на СИДДО е 60 дни от подаване на искането.

Договори с продължително действие

Когато доходът се реализира въз основа на договори с продължително действие или се реализира от едно и също лице на еднакво основание, искане за прилагане на СИДДО се подава еднократно. Доходите от дивиденти не се смятат за доходи от този вид.

При настъпване на промяна на някое обстоятелство, чуждестранното лице уведомява териториалната дирекция в 30-дневен срок от настъпването и.

Счетоводна консултация

Не се колебайте да се свържете с нас по всеки данъчно - счетоводен въпрос и да изпратите индивидуално запитване!

Данъчни съвети

Получете професионални данъчни и счетоводни съвети от нашите експерти.

Доверявайки счетоводната си отчетност на външен счетоводител, Вашата компания получава следните предимства:

 • Значително по-ниски разходи за абонаментно обслужване в сравнение с разходите за заплати и осигуровки на счетоводен персонал.
 • Спестявате средства за изграждане и поддържане на счетоводен офис – наеми, консумативи, енергия и др.
 • Спестявате средства за закупуване на инвентар, компютри и друга необходима техника.
 • Спестявате необходимостта от закупуване на лицензи за счетоводен, ТРЗ и друг необходим софтуер и непрекъснатите им актуализации.
 • В счетоводната практика често възникват нетрадиционни и сложни казуси, които обикновено не са по силите на оперативния, редови счетоводител. Решаването на такива казуси при специализиран външен счетоводител са ежедневие.
 • Спестявате време и средства за обучение и запознаване с промените и новостите в счетоводно-данъчното законодателство, защото външният счетоводител е винаги „ в час“.
 • Не се налага да носите отговорност за срокове и правилно обработени документи и данни, защото отговорността е на външния счетоводител.
 • Не на последно място получавате завършена комплексна услуга, включваща различни области като счетоводство, осигуряване, труд

Ана Петрова – управляващ собственик 

Дипломиран Магистър по „Счетоводство и контрол“. С 20 години професионален опит като Главен счетоводител и Финансов директор в немско-българска компания, пазарен лидер в сферата на своята дейност.

Експерт в областта на данъчното и счетоводно консултиране. Автор на статии и материали, разискващи важни теми от данъчно-счетоводното законодателство.

Отговаря за бизнес развитието и бизнес процесите в счетоводната кантора. Ръководи и управлява всички проекти, както и счетоводно-данъчното консултиране на клиентите.

Работи в тясна връзка със своите клиенти, като винаги успява да им предложи подходящ начин и рационални решения за организиране и оптимизиране на фирмената дейност, така че да подобрят максимално финансово-счетоводната си отчетност.

С готовност приема всяко предизвикателство да води и управлява счетоводството на физически и юридически лица от различни сфери на съвременния бизнес.

Качествени счетоводни услуги на цени без конкуренция!

КАК Корект Акаунт Консулт ЕООД Счетоводна къща кантора данъчно счетоводни услуги от ново поколение данъчни и счетоводни услуги, данъци и счетоводство за фирми

Индивуална оферта

Свържи се с нас и поискай индивидуална оферта за твоята фирма.

 • Годишно счетоводно приключване
 • Публикуване на годишен финансов отчет
 • Прилагане на СИДДО
 • Одиторски услуги
 • Допълнителни услуги
 • Счетоводство на онлайн магазини