Годишно счетоводно приключване

Проверка на обороти и салда по сметките, преглед на приходите и разходите, документирани през отчетната година, инвентаризация на вземания и задължения, изготвяне и подаване на годишен финансов отчет за дейността, данъчна декларация и др.

Ако се нуждаете от цялостна обработка на документите и подаването на годишните финансови отчети, вашият правилен избор е Корект Акаунт Консулт. Доверете ни се – ние предлагаме годишно счетоводно приключване на фирми бързо, качествено и на добри цени.

 • Преглед на салдата за задълженията за изтичане на 3 години за задълженията с тригодишен давностен срок или на 5 години за задълженията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо.
 • Преглед на салдата за вземанията във връзка с прилагане на чл. 34 и чл. 37 от ЗКПО
 • Преглед за приходи, документирани през текущата година, които се отнасят за годината, която се приключва и ще се осчетоводяват в годината, която се приключва.
 • Преглед за разходи, документирани през текущата година, които се отнасят за годината, която се приключва и ще се осчетоводяват в годината, която се приключва.
 • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет за дейността в НСИ.
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за предприятия по чл. 92 от ЗКПО.
 • Изготвяне и подаване на дакларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева.
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация на физическите лица по чл. 50 ЗДДФЛ.
 • Изготвяне и подаване на Справка по чл. 73 ЗДДФЛ за изплатени суми на физически лица, различни от трудови правоотношения.
 • Изготвяне и подаване на годишна Декларация обр. 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.
 • Признаване на актив по отсрочени данъци от предходни години в годината, която се приключва.
 • Изчисляване и счетоводни записвания за компенсируеми отпуски.
 • Начисляване на актив по отсрочени данъци.
 • Преглед за данъчни временни разлики от минали години, които намират обратно проявление в годината, която се приключва счетоводно.
 • Преглед за данъчни временни разлики от годината, която се приключва, които ще намерят обратно проявление в следващи години.
 • Инвентаризация на всички активи и пасиви.
 • Изготвяне на окончателни данъчни и счетоводни амортизационни планове.
 • Регулиране на слабата капитализация по реда на ЗКПО.
 • Подаване на декларации и уведомления за условията на труд по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд от работодателите, които имат наети лица по трудови правоотношения.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет, съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
 • Публикуване на ГФО в търговския регистър.

Счетоводна консултация

Не се колебайте да се свържете с нас по всеки данъчно - счетоводен въпрос и да изпратите индивидуално запитване!

Данъчни съвети

Получете професионални данъчни и счетоводни съвети от нашите експерти.

Доверявайки счетоводната си отчетност на външен счетоводител, Вашата компания получава следните предимства:

 • Значително по-ниски разходи за абонаментно обслужване в сравнение с разходите за заплати и осигуровки на счетоводен персонал.
 • Спестявате средства за изграждане и поддържане на счетоводен офис – наеми, консумативи, енергия и др.
 • Спестявате средства за закупуване на инвентар, компютри и друга необходима техника.
 • Спестявате необходимостта от закупуване на лицензи за счетоводен, ТРЗ и друг необходим софтуер и непрекъснатите им актуализации.
 • В счетоводната практика често възникват нетрадиционни и сложни казуси, които обикновено не са по силите на оперативния, редови счетоводител. Решаването на такива казуси при специализиран външен счетоводител са ежедневие.
 • Спестявате време и средства за обучение и запознаване с промените и новостите в счетоводно-данъчното законодателство, защото външният счетоводител е винаги „ в час“.
 • Не се налага да носите отговорност за срокове и правилно обработени документи и данни, защото отговорността е на външния счетоводител.
 • Не на последно място получавате завършена комплексна услуга, включваща различни области като счетоводство, осигуряване, труд

Ана Петрова – управляващ собственик 

Дипломиран Магистър по „Счетоводство и контрол“. С 20 години професионален опит като Главен счетоводител и Финансов директор в немско-българска компания, пазарен лидер в сферата на своята дейност.

Експерт в областта на данъчното и счетоводно консултиране. Автор на статии и материали, разискващи важни теми от данъчно-счетоводното законодателство.

Отговаря за бизнес развитието и бизнес процесите в счетоводната кантора. Ръководи и управлява всички проекти, както и счетоводно-данъчното консултиране на клиентите.

Работи в тясна връзка със своите клиенти, като винаги успява да им предложи подходящ начин и рационални решения за организиране и оптимизиране на фирмената дейност, така че да подобрят максимално финансово-счетоводната си отчетност.

С готовност приема всяко предизвикателство да води и управлява счетоводството на физически и юридически лица от различни сфери на съвременния бизнес.

Качествени счетоводни услуги на цени без конкуренция!

КАК Корект Акаунт Консулт ЕООД Счетоводна къща кантора данъчно счетоводни услуги от ново поколение данъчни и счетоводни услуги, данъци и счетоводство за фирми

Индивуална оферта

Свържи се с нас и поискай индивидуална оферта за твоята фирма.

 • Годишно счетоводно приключване
 • Публикуване на годишен финансов отчет
 • Прилагане на СИДДО
 • Одиторски услуги
 • Допълнителни услуги
 • Счетоводство на онлайн магазини