НАП & НОИ

Становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2022 г.

ОТНОСНО: прилагане на осигурителното законодателство
Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
I. Обнародван е Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн. ДВ, бр. 8, от 28 януари 2022 г.).
Съгласно §14 от преходните и заключителните разпоредби законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., като на основание чл. 2 до 31 март 2022 г. се прилагат определените със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.) размери на:
1. Минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2021 г.;
2. Минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 650 лв.;
3. Минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;
4. Максималния месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.;
5. Размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2 към чл. 14 от ЗБДОО за 2021 г.
Съгласно същата разпоредба от закона се прилага и разпоредбата на чл. 15 ал. 1 от ЗБДОО за 2021 г. – т. е. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
На основание чл. 3 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. до 31 март 2022 г. се прилага размер на задължителната здравноосигурителна вноска – 8 на сто, определен в чл. 2 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ЗБНЗОК). При определяне на дохода, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) (самоосигуряващи се лица по смисъла на кодекса), се има предвид осигурителният доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
Лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) продължават да внасят здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход, не по-малък от 325 лв. (половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за 2021 г.). Здравноосигурителната вноска за този кръг лица е не по-малка от 26,00 лв. месечно.
С определеният със ЗБДОО за 2021 г. минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (650 лв.) е обвързан осигурителният доход за здравно осигуряване при неплатен отпуск, при неработоспособност поради болест, бременност и раждане, при отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и ал. 5 от КТ.
II. На основание чл. 40, ал. 4а от ЗЗО от 1 януари 2022 г. здравноосигурителната вноска за лицата, осигурени за сметка на държавния бюджет се внася върху 85 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 552,50 лв.
III. По отношение на лицата, по чл. 4б и чл. 124а от КСО е необходимо да се има предвид следното:
 От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. съгласно чл. 4б, ал. 1, т. 1 от КСО лицата по смисъла на същата разпоредба могат да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 от КСО“ на държавното обществено осигуряване, когато не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и ако им остава не по-малко от 1 година считано от датата на избора до навършване на изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.
 От 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. съгласно по чл. 124а, ал. 1, т. 1 от КСО лицата по смисъла на същата разпоредба може да изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и ако им остава не по-малко от 1 година считано от датата на избора до навършване на изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. В този случай правото на избор се упражнява след изтичане на една година от избора по чл. 4б, ал. 1 от кодекса.
IV. Със Заповед №РД01-342 от 10.12.2021 г. на Министъра на труда и социалната политика (в сила от 1 януари 2022 г.) са направени следните изменения и допълнения в Националната класификация на професиите и длъжностите 2011(НКПД 2011):
1. Утвърден е списък с нови длъжностни наименования, включени в НКПД 2011, които са: хижар с код 14393014; арт терапевт с код 26346005; техник, сервизна поддръжка на турбини във вятърната енергетика с код 31133022 и трудов наставник с код 34123019.
2. Изменено е наименованието на Единична група 2240 на НКПД 2011 от „Парамедицински специалисти“ на „Лекарски асистенти и фелдшери“.
Източник: НАП